Abeceda koučovania: D ako dohoda o koučovaní Utorok, 28. Február 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 2471 x

„Jasná dohoda pomáha vám aj vášmu klientovi nadviazať efektívny, vzájomne prijateľný pracovný vzťah.“ Koučovacia dohoda je schopnosť kouča rozumieť, čo sa v procese koučingu má udiať. Vytvorenie dohody o koučovaní je schopnosť porozumieť, čo sa v konkrétnej koučovacej interakcii očakáva a uzavrieť dohodu o koučovacom procese a vzťahu s existujúcim aj novým klientom. Táto fáza koučovacieho procesu slúži na ujasnenie si toho, čo by bolo pre klienta osožným a užitočným výsledkom na konci rozhovoru. Uzavrie sa dohoda o cieli a obsahu rozhovoru. Vytvorenie koučovacej dohody je jednou z 11 kompetencií kouča podľa Medzinárodnej federácie koučocov (ICF – International Coach Federation). Kouč: a) Vie pochopiť a zrozumiteľne klientovi vysvetliť princípy a špecifiká koučovacieho vzťahu (napr. celková organizácia, poplatky, časový rozvrh, a iné, ak je to potrebné).b) Dohodne sa s klientom na tom, čo je v koučovacom vzťahu prípustné a čo nie, o čo je možné požiadať a o čo nie a o zodpovednostiach tak klienta, ako aj kouča.c) Dokáže zhodnotiť, či môže dôjsť ku zhode medzi metódami kouča a potrebami budúceho klienta Rôzne koučovacie školy majú pre dohodu o koučovaní rôzne názvy – kontrakt, kontext alebo cieľ sedenia. Zmyslom je však to isté, zistiť, s čím chce klient odísť. Mať jasný rámec stretnutia. Pri vytváraní koučovacej dohody začína kouč myšlienkou na koniec sedenia, teda zisťuje, čo chce mať klient na konci koučovacieho sedenia, s čím chce odísť? Príklady otázok na vytvorenie koučovacej dohody: “Čo by sa tu dnes malo udiať, aby ste mali pocit, že to bol pre vás užitočne strávený čas?” “Čo by sat u dnes malo udiať, aby ste mohli povedať, že to stálo za váš čas?” “S čím by ste dnes chceli odísť?” “Čo by malo byť na konci nášho rozhovoru iné/inak/lepšie oproti tomu, ako je to teraz?” “Čo sa musí stať, ako výsledok nášho dnešného stretnutia, aby vaša návšteva u mňa mala pre vás zmysel?” “Podľa čoho spoznáte/Na čom si všimnete, že ste dostali to, čo ste chceli?” “Predpokladajme, že naše koučovanie úspešne skončilo a že sa vám už podarilo vyriešiť to, čo vás ku mne priviedlo. Čo sa tým pre vás zmení?” Ak sa vám náš článok páčil, alebo aj nepáčil, ak máte chuť ho komentovať alebo čokolvek napísať, urobte tak priamo v komentároch pod príspevkom. Ďakujem.

Celý článok
Abeceda koučovania: C ako coaching, coach a coachee Sobota, 11. Február 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1779 x

„Všetko, čo hľadáme, máme vo svojom vnútri. Človek má v sebe všetky odpovede." V dnešnej časti abecedy koučovania sa zamyslím nad tým čo je a čo nie je koučovanie (coaching), aká je rola kouča (coach) a aká je rola koučovaného (coachee). Čo je koučovanie? „Koučovanie je vytvorenie referenčného rámca, ktorý klientovi umožní nájsť nové riešenia.“ (Solution Fosuced) NeuroLeadership Group (Results Coaching System™)  na základe poznatkov o  fungovaní mozgu definuje koučovanie ako „napomáhanie pozitívnym zmenám zlepšovaním kvality myslenia.“ (David Rock) „Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v ich osobných a profesionálnych životoch. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať ich výkony a skvalitňovať ich životy. Úlohou kouča je podpora schopností, zdrojov a kreativity, ktorú už klient má.“ (ICF) “Koučovanie je vytváranie bezpečného prostredia, v ktorom vznikajú nové riešenia. Je to konverzácia, ktorá mení svet.” “Koučovanie je rozhovor, ktorý pomáha koučovanému pozrieť sa na veci s odstupom, vidieť ich v širších súvislostiach a s potrebnou invenciou a starostlivosťou formulovať vlastný život v súlade so svojimi predstavami – inak povedané, vytvárať budúcnosť, po akej túži.”(Rosinski, 2009) “Koučovanie prináša pozitívne výsledky hlavne preto, že vytvára medzi koučom a koučovaným vzťah vzájomnej podpory a používa špecifické prostriedky a štýl komunikácie. Koučovaný nezískává fakty od kouča, ale s pomocou kouča ich sám nachádza. Prvoradý je cieľ, ktorým je lepší výkon. To, čo nás zaujíma, je, ako ten cieľ čo najlepšie dosiahnuť.”(John Whitmore: z knihy Koučovanie) – John Whitmore hovorí o koučovaní ako o činnosti, ktorá uvoľňuje potenciál člověka a tým umožňuje maximalizovať jeho výkon. Podľa neho koučovanie skôr než by niečomu učilo, pomáha učiť sa. “Naša myseľ je oveľa silnejší súper ako ten na druhej strane dvorca a kouč pomôže hráčovi odstrániť vnútorné prekážky. Koučovanie uvoľňuje potenciál človeka a umožňuje mu tak maximalizovať jeho výkon. Koučovanie neučí, ale pomáha učiť sa.” (Tim Gallwey) – Tim Gallwey sa začal zaoberať koučovaním ako činnosťou zaoberajúcou sa „stavom mysle“ športovca. Tvrdil, že odstránením alebo obmedzením vnútorných prekážok obmedzujúcich výkon hráča sa hráč výrazne zlepší, a to bez toho, aby kouč rozvíjal technickú stránku hry. Koučovanie je spôsob práce, kedy kouč a partner v profesionálne vedenom rozhovore spoločne vytvárajú nové možnosti pre posun partnera k tomu, čo chce, s využitím zdrojov, ktoré má k dispozícii. Klientove priania, Zdroje, Posun, Spoluvytváranie Koučovanie je mimoriadne účinný spôsob podpory ľudí pri dosahovaní cieľov. Uplatňuje sa spravidla tam, kde doterajšie prístupy už nestačia – u manažérov,ktorí sú odborne dobre pripravení, profesionálne zdatní, majú niekoľkoročné manažérske skúsenosti, absolvovali množství vzdělávacích programov a napriek tomu majú zuáujem o ďalší odborný a osobnostný rast. Koučovanie u těchto manažérov prichádza ako nadstavba na doterajšie vzdelávanie a jeho cieľom je pomôcť riešiť najnáročnejšie situácie a zložité problémy, súvisiace s ich manažérskou praxou. (Michael Armstrong, popredný představitel Institute of Personel and Development, London) Princípy koučovania: Žiadne koučovanie, pokiaľ nie je koučovacia otázka. Moje vlastné názory sú irelevantné. Mojim zámerom nie je dať to najlepšie zo seba, ale dostať to najlepšie z ostatných. Každý má už v sebe všetky zdroje potrebné na to, aby rástol. Neposudzujem – Nehodnotím. Nepredpokladám – čo je, je / čo nie je, nie je Uvedomujem si, že neustále komunikujem. Čím menej robím, tým viac sa deje. Žiadne zlyhanie, iba spätná väzba. Koučovanie je o posune vpred a nie o analýze minulosti. „Ako koučovia vytvárame myšlienkový rámec pre klienta, v ktorom môžu zažiariť jeho ciele, riešenia a prvé kroky.“ „Klient má priestor a čas na to, aby si uporiadal svoje myšlienky, určil konkrétne ciele, uvedomil si zdroje a prekážky a naplánoval ďalšie kroky.“  Koučovanie je: cesta plná dobrodružstiev pri objavovaní skrytých možností, silných stránok a rôznych úskalí je postavený na predpoklade - kde ste, kde chcete byť a čo urobíte s tým, aby ste sa tam dostali  prináša vyššie uvedomenie si svojich silných stránok a oblastí pre svoj rozvoj je proces, ktorý napomáha ľuďom zamerať pozornosť na svoj potenciál, uvedomiť si ho, vytiahnuť ho na povrch, pracovať s ním a nasmerovať ho smerom, ktorým sa chcú uberať sa pozerá na to 'AKO' nie 'PREČO‘ je cesta k rozpoznaniu a zmene návykov je o posune vpred a nie o analýze minulosti učí ľudí zodpovednosti voči sebe aj mimo koučovacieho vzťahu zameranie na zmenu, na určitý typ zmeny – pozitívne zameranej zmeny, ktorá je opakom zmeny zameranej na nedostatok je napomáhanie rozvoju, učeniu a výkonnosti koučovaného je o hľadaní motivácie Koučovanie nie je: Koučing nie je náboženstvom, filozofiou alebo sadou inštrukcií pre život. Nehovorí, ako myslieť či jednať, ani to nie je kurz, ktorý „urobíte“. Kouč nemá pripravený rozhovor alebo prezentáciu, ktorou vás má previesť, aj keď niekedy sa vyskytne typ rozhovoru, ktorým je potrebné prejsť. Kouč umožňuje, aby sa rozhovor rozvinul spôsobom, ktorý je pre koučovaného vhodný. Koučing nie je terapia. Nepokúša sa riešiť osobné problémy ľudí, aj keď i tie sa niekedy vyriešia. Koučing je o posune vpred, a nie o analýze minulosti. Nie je zameraný iba na riešenie, stojí tiež na akcii: pomáha nachádzať riešenia, ale tiež vedie k tomu, aby sa klient zaviazal podniknúť akciu – ihneď. Koučing zaujíma „ako“, a nie „prečo“. Koučing nie je konzultovanie. Kouči nedávajú rady, pokiaľ to nie je vyslovene vhodné. Aj vtedy dávajú radšej možnosť voľby, miesto toho, aby vám hovorili, čo „máte“ urobiť. Konzultant robí prácu za vás, kouč vás podporuje, aby ste ju lepšie robili sami. Konzultant prináša fakty, reporty alebo ďalšiu prácu, zatiaľ čo kouč s vami vedie rozhovor, ktorý vás podporuje v tom, aby ste bol najlepší. Koučovia nepotrebujú vedieť všetko o oblasti, v ktorej klienta koučujú. Bývajú dokonca lepší, keď o nej vedia iba málo. Koučing nie je trénovanie ani školenie. Nemá žiadne pripravené „študijné plány“, podľa ktorých sa postupuje. Neexistujú žiadne očakávané výsledky, okrem cieľov, ktoré si stanovuje za pomoci kouča sám klient. Skutočné koučovanie je také, kde agendu riadi klient. Koučing nie je mentoring. Mentoring ten je zameraný na poskytovanie rád na základe vlastnej skúsenosti. Kouč ku koučovaniu nepotrebuje informácie o klientovej odbornosti. Mentorovanie sa často orientuje na rozvoj kariéry, avšak koučing je širší a použiteľný v akejkoľvek oblasti života. Okrem toho je štruktúrovanejší – napríklad v podobe jasne definovaných sedení a cieľov. Kouč je obvykle ku klientovi náročnejší, než by bol mentor. Koučing nie je riadenie. Manažér má vo vzťahu k podriadeným svoj záujem a vlastnú zodpovednosť (v terminológii koučingu vlastnú „agendu“). Koučovia pomáhajú ľuďom zvládať život, ale byť koučom neznamená robiť niekomu manažéra. Kľúčovým rozdielom je, že kouč vedie klienta, aby bol zodpovedný sám k sebe a nie voči nám. „Agenda“ v koučovaní je klientova a nie je hocijaká, je pre jeho budúcnosť. Pokiaľ svoju agendu nemá, kouč mu ju pomáha vytvoriť: kým by chcel byť, ako by chcel žiť a ako mu môže kouč na tejto ceste pomôcť.  Koučing nie je metódou nápravy. Nie je možné ho prikázať ani „naordinovať“ ako poslednú šancu. Podmienkou pre to, aby bol koučing efektívny, je, že koučovaný (klient) sám chce. „Hádzať“ pracovníkovi koučing ako „záchranné koleso“ býva často neúčinné. Pod tlakom „poslednej šance“ sa klient ocitá v obavách a uzatvára si tak možnosti preskúmať do hĺbky vnútorné zdroje svojej múdrosti, zostáva na povrchu a bez dostatočnej motivácie k uskutočneniu zmien. Rola kouča: vytvárať bezpečný priestor a inšpirovať koučovaného k nachádzaniu odpovedí napomôcť ľuďom, aby spoznali a ocenili svoje silné stránky, ktoré potom môžu pre seba s výhodou použiť vedie klienta, aby bol zodpovedný sám voči sebe a nie voči ostatným   pomôcť klientom lepšie myslieť, nie im hovoriť, čo majú robiť odkrývanie nových dimenzií skutočnost kouč necháva vlastnú agendu predo dvermi a pri koučingu je tam iba pre klienta kouč musí byť v tomto procese neviditeľný, skoro akoby tam nebol. Rola koučovaného: stanovovať si ciele - definícia konečného stavu riadiť si svoju agendu (program, témy) - pre seba a pre svoju budúcnosť nachádzať si odpovede na svoje otázky generovať nápady nachádzať riešenia a zaviazať sa k podnikaniu akcií Ak sa vám náš článok páčil, alebo aj nepáčil, ak máte chuť sa k nemu vyjadriť, napíšte komentár priamo pod príspevok. 

Celý článok
Abeceda koučovania: B ako backtracking Nedeľa, 5. Február 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1817 x

„Stačí len trocha nesprávne pochopenie toho, čo sa snažíme povedať, a náš rozhovor môže ľahko a rýchlo zísť z cesty.“ Dnes by som vám rád v rámci seriálu o koučovaní predstavil jeden z veľmi užitočných nástrojov kouča 'backtracking'.  Backtracking je spôsob aktívneho počúvania a sumarizovania toho, čo koučovaný povedal. Backtracking znamená parafrázovanie použitím kľúčových slov klienta. Backtracking je schopnosť sumarizovať klientovu situáciu spôsobom, kedy sa kouč zameria na kľúčové body v klientovych vyhláseniach. Preferuje pritom chronologické poradie. Je veľmi dôležité, aby kouč počas 'backstrackingu' používal klientov spôsob rozprávania, časti z jeho reči tela a slová, ktoré majú kľúčový význam. To umožňuje koučovi budovať hlbší vzťah s klientom, založený na vzájomnej dôvere. Je veľký rozdiel medzi 'backtrackingom' a 'parafrázovaním'. Pri backtrackingu používame ako kouči klientove slová, pri parafrázovaní sumarizujeme povedané vlastnými slovami. Backtracking je veľmi dôležitý nástroj kouča, ktorý slúži na preskúmanie toho, ako koučovaný vníma svoju realitu. Backtracking ako nástroj teda kouč používa: K vybudovaniu dôvery medzi koučom a koučovaným. Keď sa kouč cíti byť zmätený. Keď potrebujeme viac informácií. Keď chce zhrnúť a pripomenúť predchádzajúcu konverzáciu. Keď chce naznačiť, že pozorne počúva Pri akých situáciach v komunikácii používate backtracking vy? Budeme sa tešiť na vaše názory, pripomienky, vyjadrenia. Môžete nám ich napísať priamo pod príspevok.

Celý článok
Abeceda koučovania: A ako aktívne počúvanie Sobota, 21. Január 2017  Autor: Ján Dubnička
Prečítané: 1725 x

„Máme dve uši a jeden jazyk, aby sme viac počúvali a menej hovorili.“ (Diogenes) Každý človek vníma a interpretuje jednotlivé situácie vždy subjektívne, pretože každá interpretácia vnímaného podlieha pôsobeniu nevedomých faktorov (ciele, záujmy, potreby, očakávania, podobnosti a rozdiely medzi nami a druhými, predsudky). Konštrukcia reality sa deje v troch krokoch:1. Vnímame fakty zaznamenané zmyslami (zrak, sluch, čuch, chuť a hmat). Fakty prechádzajú cez filtre. Rozdielne filtre vedú k rôznemu výberu faktov.2. Dodávame vnímaným faktom určitý význam.3. Završujeme našu konštrukciu skutočnosti – podľa dodaného významu - „vhodný“ pocit Radšej ako aktívne počúvanie používam výraz „načúvanie potenciálu“, pretože pre mňa znamená nasledovné: Otvoriť dvere Poskytnúť priestor Byť 100% s druhou osobou Vnímať, čo nebolo vyslovené Pozerať sa ďalej, ako sa dá Veriť v druhého, pokiaľ to nerobí sám Nechcieť druhého zmeniť Dokázať mlčať Nenechať sa ovládať tým, čo chcem povedať Riskovať Načúvať sám sebe Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Pomôcť im rásť a napredovať? Alebo máte chuť podporovať sami seba na ceste za svojím úspechom pomocou sebakoučovania?Kliknite na tento odkaz a zistite viac. Načúvať potenciálu je dobrodružstvo. Znamená: Načúvať veľkoryso Načúvať, čo majú ľudia na mysli Načúvať na všetkých úrovniach Načúvať bez hodnotenia Počuť energiu v slovách – vývoj energie Schopnosť pochopiť význam povedaného v kontexte s túžbami hovoriaceho Napomôcť druhému spoznať podstatu toho, čo rieši Schopnosť plne sa sústrediť na to, čo druhý hovorí či nehovorí Načúvať veľkoryso Počúvať sústredene – načúvajte ľuďom tak, že im dávate najavo, že ich počujete (občasné tiché „mh“ alebo malé „hmm“. Načúvať s empatiou – vcíťte sa do situácie, z ktorej hovoriaci vychádza (napr. predstavte si samého seba v danej situácii) Načúvať bez prerušovania – je dôležité prijať všetko, čo vám chce hovoriaci povedať bez toho, že ho budete prerušovať  Načúvať, čo majú ľudia na mysli Načúvať bez domnienok– je jednoduché si nesprávne interpretovať, čo chcú ľudia povedať, pokiaľ túto informáciu filtrujeme cez naše vlastné predpoklady Načúvať na všetkých úrovniach Načúvať slovám– slová, ktoré hovoriaci používa, vám dávajú možnosť nahliadnuť do spôsobu jeho myslenia Načúvať emóciám– tón hlasu prezrádza, čo cíti Načúvať reči tela – to prezrádza veľa o tom, čo si ľudia myslia. Načúvať bez hodnotenia Počúvať bez pokušenia reagovať na slová, ktoré obyčajne spúšťajú nejakú reakciu Načúvať z hľadiska ich záujmu– všetci máme nejaký svoj vlastný záujem, keď načúvame ostatným a väčšinou si to ani neuvedomujeme (vyzerať múdro, byť obľúbený, získať ich na svoju stranu atď.) Objavte, ako efektívne a účinne koučovať, viesť a motivovať ľudí. Získajte väčšie sebavedomie a sebaistotu pri koučovaní, osvojte si (len) fungujúce koučovacie nástroje a techniky a posuňte vaše koučovacie zručnosti a koučovací štýl na vyšší level. Viac info tu. Ako k načúvaniu ľuďom pristupujete VY?  Načúvanie vnímate ako príležitosť: Vyzerať inteligentne Zdať sa zábavným Zistiť, ako vyzerať dôležito Získať informácie Vnímať vonkajšie zvuky ako iný zvuk, hudba atď. Dozvedieť sa, čo sa deje s druhou osobou Venovať sa vlastným myšlienkám a druhú osobu vôbec nepočúvať Zistiť, ako by ste mohli pomôcť Pochopiť problém K zisteniu, ako môžete získať prospech A aký je teda najúčinnejší spôsob načúvania ľuďom, keď chceme, aby dosahovali čo najlepšie výkony, rozvíjali sa a rástli? Načúvať ľuďom, aby sme v nich odhalili skrytý potenciál Načúvať ľuďom pozorne Veriť v ľudí Povzbudzovať a podporovať druhých, aby boli čo najlepší Načúvať ľuďom, aby sme mohli skúmať ich myšlienky a predstavy Sme plne prítomní a plne sústredení Prvý krok k objaveniu pozitívnej zmeny u druhých je očakávať ju. Staňte sa majstrami v aktívnom počúvaní. Objavte tajomstvá koučovacieho nastavenia mysle a neposudzujúceho počúvania. Ochutnajte koučovanie na vlastnej koži.Kliknite sem a zistite podrobnosti. Počujeme to, čo predpokladáme, že budeme počuť. Venujeme zvláštnu pozornosť očakávaným vnemom, tomu, čo čakáme, že uvidíme, budeme počuť, pocítime alebo ochutnáme. „To, čo vnímame, je kombináciou našich pocitov a pamäťou riadených predpovedí nášho mozgu.“ (Jeff Hawkins) „Pokiaľ si pri rozhovore s človekom, ktorého poznáme, vedome nezvolíme určitý spôsob načúvania, to, čo budeme počuť, potvrdí naše existujúce teórie o ňom.“ (Jeffrey Schwartz) Zvolte si tzv. „konštruktívne počúvanie“. Koučovanie je aj o tom, byť zvedavý, ale nie pre seba. Byť zvedavý pre klienta. Je skutočne dôležité si povšimnúť, na čo svoju pozornosť zameriavame. Každý počúvajúci si vyberá len niečo z toho, čo hovoriaci povedal a to ďalej rozvíja. Kľúčovou otázkou je, čo kouč vyberá a na čo z toho všetkého, čo klient hovorí, reaguje. A to je priestor pre vaše zamyslenie sa. „Počúvate ma, alebo len čakáte, kým na vás konečne príde rad a budete môcť prehovoriť?“ (Robert Montgomery) Ak sa vám náš článok páčil alebo aj nepáčil, máte chuť k nemu pridať svoj názor či spätnú väzbu, urobte tak priamo v komentároch pod príspevkom.

Celý článok
Odporúčame z obchodu e-kniha: Plán + bonusy Ján Dubnička, PCC (ICF)

Ako získať, krok za krokom to, čo chcete, rýchlejšie, ako ste si mysleli, že je to vôbec možné.

19,00 €Do košíku Do obchodu

Pre skvalitnenie našich služieb používame na stránkach cookies. Pokračovaním na tejto stránke vyjadrujete súhlas s používaním všetkých cookies. Viac informácii nájdete v sekcii ochrana súkromia.