Čakajte prosím...
Myšlienka dňa:

Čo ponúkam | Akreditovaný kurz Kouč

Hľadáte spôsob, ako zlepšiť svoj život? Jednoducho a natrvalo? Chcete podporovať druhých na ceste za ich úspechom? Pomôcť im rásť a napredovať? Objavte, ako efektívne a účinne koučovať a motivovať ľudí. Získajte sebavedomie pri koučovaní, osvojte si fungujúce koučovacie nástroje a techniky a posuňte vaše koučovacie zručnosti na vyšší a profesionálnejší level. Kouč Vám pomáha stanoviť si správne váš cieľ a nájsť k nemu tú najlepšiu cestu. Niektoré cesty sú však kľukatejšie a vyžadujú viac koučovacích sedení.

Absolvovaním kurzu Kouč získate všetky kompetencie na to, aby ste sa stali certifikovaným koučom. Kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/.

CERTIFIKÁCIA
Kurz KOUČ 104 hodín je Medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu, schválený ICF ako ACSTH/Approved Coach Specific Training Hours/ a jediným kurzom na Slovensku tohto druhu s udelenou akreditáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po absolvovaní kurzu získate Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, platné na celom území Slovenskej republiky a oprávňujúce držiteľa ku koučovaniu. Zároveň získate Certifikát ICF/International Coach Federation, predstavujúci medzinárodnú akceptáciu výcviku v koučingu, na základe ktorej môžete získať ďalšie medzinárodné certifikáty ICF.

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ
Kurz je okrem profesie kouča (interní aj externí, súčasní aj budúci), vhodný taktiež pre tých, ktorí majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon svojho povolania, napr. manažéri, osoby vedúce tím ľudí, špecialisti ľudských zdrojov, personalisti, tréneri, poradcovia, odborníci v profesiách zameraných na pomoc iným (fyzioterapeuti, psychoterapeuti, psychológovia, zdravotníci, sociálni pracovníci), učitelia a pod. 

Uchádzači evidovaní na úrade práce môžu využiť – získanie finančného príspevku cez úrad práce, využitie programov Repas, Repas+, Kompas, zľavu z ceny kurzu.

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na jandubnicka@coach4you.sk alebo 0911 660 000

OBSAH KURZU
70% kurzu tvorí prax, 30% teória. S poukazom na primárne praktické zameranie kurzu získate koučovacie kompetencie veľmi rýchlo a hneď po jeho absolvovaní môžete začať koučovať.

Cieľom kurzu je sprostredkovať poznatky z teórie a metodológie koučingu do tej miery, že budete schopní samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučovacie sedenia.

Spoznáte nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získate kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Budete vedieť stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a budete schopní presviedčať na základe dôvery.

História koučingu / VIP- Timothy Gallwey / GROW- John Whitmore / Definícia koučingu / Rozdielne školy koučingu / Brief coaching- Peter Szabó / Solution focuse koučing / Self koučing / RESULTS COACHING AnthonyRobbins / Ostatné školy koučingu / Cieľ- pozitívny, aktívny, etický / Kouč a iné profesie / Kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF / Etické princípy / Vytvorenie zmluvy o koučovaní / Koučingový rozhovor / Štruktúra koučovacieho rozhovoru / Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály / Mapa Klienta / Jednoduché i pokročilé metódy na individuálny koučing / Základné metódy pre biznis koučing / Praktické ukážky koučingu / Viktor Frankl / Claude Steiner / Vzťah, partnerstvo kouča a klienta/ Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta / Samotné koučovanie - prítomnosť kouča / Kľúčové charakteristiky kouča / Osobnosť kouča / Osobnosť klienta

CENA: 4100,- Eur s DPH

Zľava: pre študentov psychológie a uchádzačov evidovaných na úrade práce 

FORMA ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY:
- Ústna forma: ukážka koučingového sedenie trvajúceho min. 20 minút.
- Písomná forma: vypracovanie otvorených otázok

Koučovanie je ideálna full-time i part-time kariéra. Poznatky z koučovania využijete aj v súkromnom živote – v manželstve, s deťmi, pri riešení konfliktov či v práci.

Kurz trvá 104 hodín, teda 11 dní. Ponúkame intenzívne kurzy, kde sa za dva týždne naučíte všetky efektívne metódy koučovania. Ak chcete kurz absolvovať popri zamestnaní, vyberte si náš sobotný kurz – len jeden deň v týždni a za tri mesiace môžete koučovať seba aj klientov!

Náš kurz má všetkých 5 P:
P
- profesionalita

P - praktický nácvik
P - pohoda
P- priateľská atmosféra
P- podpora od firmy aj po skončení kurzu

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na jandubnicka@coach4you.sk alebo 0911 660 000 
alebo kliknite na MÁM ZÁUJEM a zaregistrujte sa.

PROFIL ABSOLVENTA: 
Absolvent vzdelávacieho programu nadobudne poznatky z teórie a metodológie koučovania do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučovacie sedenia. Vie jasne identifikovať kľúčové body procesu a ciel tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Vie definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Pozná nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získa kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Vie stanoviť metódy ozdravovania kolektívu a je schopný presvedčiť na základe dôvery. Osvojí si schopnosť stimulácie vlastnej zodpovednosti a podpory spoločenstva. Je schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.

TERMÍNY:
17.-27.3.2018 – intenzívny kurz

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na jandubnicka@coach4you.sk alebo 0911 660 000 
alebo kliknite na MÁM ZÁUJEM a zaregistrujte sa.

LEKTORI: 
Mgr. Ján Dubnička, PCC (ICF)
Mgr. Silvia Langermann, ACC (ICF) 
Mgr. Silvia Gallová, PCC

POVEDALI O KURZE:
'Prostredníctvom kurzu som chcel nájsť samého seba a našiel som Boha.' (Marek)

'Skutočne som bola s kurzom KOUČ 104h. nadmieru spokojná vo všetkých oblastiach. Aj uistenie, že máme na všetko čas a možnosť neobmedzene sa pýtať a prerušovať prednášajúceho, diskutovať, bol pre mňa nevídaný zážitok nepoznaný z nášho školstva a iných prednášok.' (Eva)

'S kurzom som veľmi spokojný. Vyzdvihnúť chcem hlavne fakt, že podstatnú časť kurzu tvorili praktické cvičenia, počas ktorým som dostával kvalitnú spätnú väzbu, ktorá mi pomáhala uvedomovať si svoje chyby a zlepšovať sa. A hlavne pochopiť, že kouč neradí, ale pomáha klientovi nájsť odpovede v samom sebe.' (Ján)

'Coaching je na pohľad veľmi príjemne vedenou debatou o hľadaní a riešení problému, či vytýčení cieľa . V skutočnosti, čo sme si každá skúsili na vlastnej koži, je to náročný proces, v ktorom je umenie nájsť a položiť tú najsprávnejšiu otázku, aby sme klienta naviedli na správnu cestu. Pre mňa to znamenalo veľa. V mnohých praktikách, ktoré akosi intuitívne praktizujem, som sa uistila, že sú správne a môžem ich začať rozvíjať už na inej úrovni.' (Lenka Barilíková)

'S kurzom som bola veľmi spokojná. Páčil sa mi individuálny prístup, a tiež aj to, že sme mali príležitosť hneď všetko aj cvičiť, myslím si, že je taká prax veľmi užitočná. Bola by som rada, keby kurz trval dlhšie – chcela by som sa v tom smere aj ďalej zdokonaľovať.' (Xenia)

V prípade akýchkoľvek otázok a záujmu ma kontaktuje na 
jandubnicka@coach4you.sk
 alebo 0911 660 000.

Mám záujem